()

Language:

ค้นหา

กติกา :

คำเพียง 2 หรือมากกว่าตัวอักษรได้รับการยอมรับ สูงสุด 200 ตัวอักษรรวม Space ใช้ในการแยกคำ""สามารถใช้เพื่อค้นหาสตริงรวม (ไม่ได้จัดทำดัชนีการค้นหาแล้ว) AND, OR และ NOT เป็นคำ prefix, overruling ดำเนินการเริ่มต้น +/|/- เท่ากับ AND, OR และไม่เป็นผู้ประกอบการ ทั้งหมดคำค้นหาจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก